Disse vedtægter er godkendt af generalforsamlingen FEB 2019:

 

§ 1.

Klubbens navn er Spinning Wheels. Klubben blev stiftet den 20. februar 1972 på Eldorado i Skive. Klubbens adresse er i Skive Kommune og klubben er tilsluttet Danske Motorcyklisters Råd (DMC).

 

 

§ 2.


Spinning Wheels har til formål:

- At samle motorcyklister fra Skive og omegn om den fælles interesse.
- At gavne motorcyklismens sag på bedste måde.
- At arrangere fælles aktiviteter for klubbens medlemmer
- At deltage i danske som internationale motorcykeltræf
- At arrangere fælles ture samt ferie og weekend ture
- At udbrede kendskabet af motorcyklisme til andre
- At medvirke til sikker kørsel på motorcykel.

 

 

§ 3.

Personer over 18 år kan optages i klubben. En betingelse er at man er ejer/bruger af en indregistreret motorcykel og har kørekort til motorcykel og ikke er omfattet af § 5. En motorcykel berettiger til et medlemskab. Efter et år uden at opfylde betingelserne for medlemskab vil medlemskab ophøre. Medlemmer der grundet alder og/eller sygdom indstiller deres aktive karriere som motorcyklister og ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab kan bevare deres medlemskab såfremt de måtte ønske dette. Der skal fortsat betales kontingent på lige fod med øvrige medlemmer. Som medlem af klubben forventes det at man, efter evne, deltager aktivt i, og yder en arbejdsindsats, i forbindelse med afvikling af klubbens aktiviteter.

 


§ 4.

Alle medlemmer betaler et kontingent som er fastsat af generalforsamlingen. Kontingentet betales forud for et år af gangen. Kontingentperioden går fra 1. januar til 1. januar. Kontingent for indeværende år skal være betalt inden generalforsamlingen for at man har stemmeret. Er kontingentet ikke betalt til generalforsamlingen udsendes der efter denne en påmindelse med et gebyr på 50 kr. og en indbetalingsfrist på 14 dage. Er der ikke betalt herefter betragtes medlemskabet som ophørt tilbage fra 1. januar. Nye medlemmer betaler ved indmeldelse 1/12 af det årlige kontingent pr. måned der resterer af kontingentperioden (frem til 1. januar) og der udleveres en kopi af klubbens vedtægter og et klubmærke.

 

 

§ 5.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem hvis opførsel eller forhold har vist sig at være af en sådan art at vedkommendes fortsatte medlemskab af klubben ikke skønnes at være forenelig med andres medlemmers berettigede krav på ordnede forhold i klubben.

 

 

§ 6.

Stk. 1.
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle anliggende. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Der skal ske en skriftlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en af bestyrelsen fastsat dagsorden.


Stk. 2.
Ekstra ordinær generalforsamling afholdes når et flertal i bestyrelsen begærer dette eller hvis mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom, indeholdende hvad der ønskes behandlet. 2/3 af underskriverne skal være til stede på mødet. Indkaldelsen skal ske på samme måde som en ordinær generalforsamling.


Stk.3.
Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet på en generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

§ 7.

Stk. 1.
Generalforsamlingen vælger en dirigent som leder mødet og sammen med kassereren afgør hvor mange stemmeberettigede der er til stede. Dirigenten konstatere om generalforsamlingen er lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Stk. 2.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Se dog § 6 stk. 2. Hvert medlem har kun en stemme, når forfaldent kontingent er betalt. Ved afstemning gælder simpelt flertal. Ved stemmelighed vil et fremsat forslag falde.


Stk. 3.
Ved afstemning om optagelse af lånkræves det at mindst 1/2 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer for forslaget.

Stk. 4.
Ved forslag om lovændringer, navneændring og nyt logo kræves det at 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer for forslaget. Logo kan kun ændres hvert 10. år. (nyt logo i 2008)


Stk. 5.
Ved forslag om ophævelse af klubben kræves det at 9/10 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer for forslaget.


Stk. 6.
Skriftlig afstemning skal finde sted når 2/3 af fremmødte medlemmerne kræver det eller når et flertal i bestyrelsen ønsker det og når lovændringer sættes under afstemning.

 

 

§ 8.


Generalforsamlingen vælger en Bestyrelse som varetager den daglige ledelse af klubben. Bestyrelsen består af Formand, Næstformand og kasserer, samt 2 menige medlemmer. Valget gælder for 2 år og der vælges 3 i lige år og 2 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 2 uger efter generalforsamlingen og igen senere hvis der opstår behov herfor. Foruden bestyrelsen vælges der 2 bestyrelsessuppleanter og 2 revisorer for et år. Der vælges et antal medlemmer til træfudvalg, som skal forestå planlægning og forberedelse af klubbens årlige træf. Træfudvalget vælger selv på deres første møde en formand for træfudvalget.

 

 

§ 9.
 
Formanden repræsenterer klubben udadtil og leder bestyrelsesmøderne. Der afholdes mindst4 årlige bestyrelsesmøder. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har Formanden eller i dennes fravær Næstformanden 2 stemmer. Suppleant indtræder i bestyrelsen når et bestyrelsesmedlem er udtrådt.

 

 

§ 10.

Ved klubbens ophør vil klubbens formue gå til kulturelle formål.

 

 

§11.

Klubben har en støtte afdeling for ægtefæller og kærester til medlemmer i klubben. Alle støttemedlemmer betaler et kontingent som er fastsat af generalforsamlingen. Kontingentet betales forud for et år af gangen. Kontingentperioden går fra 1. januar til 1. januar. Kontingent for indeværende år skal være betalt inden generalforsamlingen. Er kontingentet ikke betalt til generalforsamlingen udsendes der efter denne en påmindelse med et gebyr på 50 kr. og en indbetalingsfrist på 14 dage. Er der ikke betalt herefter betragtes medlemskabet som ophørt tilbage fra 1. januar. Nye medlemmer betaler ved indmeldelse 1/12 af det årlige kontingent pr. måned der resterer af kontingentperioden (frem til 1. januar) og der udleveres en kopi af klubbens vedtægter og et klubmærke. Støttemedlemmer modtager information som almindelige medlemmer og kan deltage i alle klubbens arrangementer til en pris fastsat af bestyrelsen. Støttemedlemmer kan deltage gratis i klubbens træf på samme vilkår som øvrige medlemmer. Støttemedlemmer må bære klubtrøjer og andre klubsymboler med samme respekt som øvrige medlemmer og må benytte klubbens faciliteter efter aftale med bestyrelsen. Støttemedlemmer har møderet men ingen stemmeret til generalforsamlingen og kan ikke vælges til bestyrelsen. Under generalforsamlingen har støttemedlemmer kun taleret under punktet ”Eventuelt”.


Disse vedtægter er godkendt af generalforsamlingen FEB 2019.

 

 

Del siden